Thank You Donors

PATRONS & LIFE MEMBERS as of 1/31/2011

Diamond Level Patron Members

>$50K Donation

Be the First One!
Platinum Level Patron Members >$30K Donation
Dr. Krishan & Natalie Wahi
Gold Level Patron Members >$10K Donation
Dr. Sameer Roy & Chitra Roy 

Dr. Bala Kulkarni & Manda Kulkarni

Mrs. Arasi Pillai

Tushar Patel & Sangita Patel

Dr. Mohan Sopori & Mohini Sopori

Krishna Jaiswal & Dr. Anju Jaiswal 

Dr. Kishore Manne & Vijaya Manne

Mr. Rajan Pillai

Late Natubhai and Mrs. Jayshree Patel

 

Silver Level Life Members >$5K Donation

Dr. Lokesh & Geeta Chaturvedi

Dr. Bopanna & Naina Ballachanda

Imesh Vaidya & Bhavna Vaidya

Dr. Gopal & Kantha Reddy

Drs. Satya & Sneha Tikare

KS & Sudha Laxminarayan

TK & Usha Ramchandar

Drs. Abhay Datye & Ranjana Damle

Dr. Murthy & Lalitha Devarakonda 

Drs. Pratap and Pushpa Avasthi

Dr. Arup & Manidipa Maji

Gopal Rao & Dr.Lalita Rao

Krishna & Archana Reddy

Dr. Vallabh Shah & Hema Shah

Drs. Sanjay Krishna & Sanchita Krishna

Drs. Choudary & Lakshmi Ganga

 

Bronze Level Life Members >$3K Donation
Dr. Arvind & Geetika Caprihan 

Amrut & Kali Patel

Bhupendrabhai (Bobby) & Pragnya Modi

Arun & Amisha Patel

Ajith & Sangeetha Illendula

Drs. Sudhakar & Arti Prasad

Murali & Shanti Denduluri 

Vinod & Poonam Mehta

Dr. Neil Pundit

S. Parameswaran

Bharat & Jyotsna Shah

Dr. Satyan & Rima Shah

Life Members >$1K Donation
Padma & Usha Shukla 

Dr. Rajen & Anjali Chanchani

Dr. Mark Kakumanu

Dinesh & Asha Kholwad

Hemant & Neela Sheth

Bharat & Bina Modi

Dr. Veena Raizada

Dr. Rajankumar & Jaimi Mahto

Steven Walsh & Sita Mani

Ajay & Rajul Gupta

Drs. Balu & Deepa Nadiga

Suresh Patel & Jayalaxmi Patel

Jayesh Patel

Drs. Murali Macherala & K Shalini

Rajesh & Jainisha

Shethia Dheeraj & Sona Wigh

Amrat and Madhu Patel 

Bhupen & Mina Kholwad

Dharma Katkuri & Dr. Bharthi Vennapusa

Prabhat & Anjana Singh

Dr. J.P. & Manorama Singh

Rajinder Singh

Sunil Sakhalkar

Ajay & Kalpana Jariwala

Hemal & Dipika Patel

Ajay & Anjali Verma

Yogesh Patel Gallup

Dipika Doshi

Kamlaben Kantilal

Ram & Kusum Sami Rodwell

Dr. Devender & Shobha Singh

Khushman & Rita Kholwad

Sanjay & Rupal Engineer 

Tejas Ganjawala,TL, Ruidoso

Vassan & Viji Pillai

Ramchandar Reddy & Anita Vangla

Dilip & Arati Patel

Ritesh & Pina Dahya

Shyam & Maya Jaitly

Jayesh & Shilpa Jariwala

Nanu Patel

Prabhakar Sharma

Rajendaram Nandakumar

S. Venkatesh

Dr. Siva Mani

Sridhar Yarlagadda

Vithal Patel

Sujay & Usha Thakur